یک روزنامه نگار سوئدی با تهیه گزارشی از وجود بازار فروش کودکان عراقی در بغداد خبر داد! این گزارش مطبوعاتی که در شش صفحه در روزنامه های سوئد منتشر شد، طی 24 ساعت گذشته بحث و جدل های فراوانی را در سوئد به وجود آورد.