افزایش ۴ میلیاردی فروش سینمای ایران در پنج ماه نخست سال