سی و یک نما- روزنامه وقایع اتفاقیه سری به کارنامه اصغر فرهادی زده و به بهانه فروش میلیاردی "فروشنده"، فروش بقیه فیلم های فرهادی را هم بررسی کرده است.