هیوندای ولستر از قیمت 53 میلیون تا 200 میلیون تومان. خرید و فروش هیوندای ولستر از سال 2013 تا 2017.