سفید، بدون رنگ، فول کامل با در .... پیشنهاد باما 612 خودرو مشابه با جستجو شما.