فروش

اشتراک گذاشته شده با :

فروشندگی

۵ روش فروش هوشمندانه  تر
۵ روش فروش هوشمندانه تر
فروش هوشمندانه از نظر فروش محصول، مشتریان تان سرسخت ترین منتقدتان هستند. آن قدر با احتیاط هستند که شاید مجذوب یک محصول زیبای کم ارزش شوند، ولی در این صورت به سرعت حالت تدافعی به خود می گیرند و دنبال هر گونه عذر و بهانه ای می گردند تا پولی را که به زحمت به دست آورده اند خرج نکنند…

۱۰ قانون طلایی موفقیت در فروش
۱۰ قانون طلایی موفقیت در فروش
با بررسی هر مرحله از فرآیند فروش – در جهت معکوس – می توانید به این سوال پاسخ دهید؛ “چه چیزی به فروش کمک می کند؟” بر اساس نتایج نظرسنجی اخیر موسسه ی گالوپ در مورد صداقت و رفتار اخلاقی کسب وکارهای حرفه ای، فروشندگان بیمه و ماشین بدترین جایگاه را در اختیار دارند…
۱۰ قانون طلایی موفقیت در فروش
۱۰ قانون طلایی موفقیت در فروش
با بررسی هر مرحله از فرآیند فروش – در جهت معکوس – می توانید به این سوال پاسخ دهید؛ “چه چیزی به فروش کمک می کند؟” بر اساس نتایج نظرسنجی اخیر موسسه ی گالوپ در مورد صداقت و رفتار اخلاقی کسب وکارهای حرفه ای، فروشندگان بیمه و ماشین بدترین جایگاه را در اختیار دارند…