در بازار سهام خرس‌ها و گاوها وجود دارند، ولی در بازار کار فروش چه؟ نظرسنجی اخیر سازمان جهانی پیش‌رو در آموزش فروش دو شخصیت جدید برای حرفه‌ای‌های فروش را نشان داده است؛_ زنبورهای عسل و زنبورهای معمولی.