توت خشک سفید درجه یک هر کیلو, ۲۲۰,۰۰۰. خلال بادام زمینی درجه یک هر کیلو, ۱۲۰, ۰۰۰. خلال پسته درجه یک هر کیلو, ۸۳۰,۰۰۰. خلال پسته ممتاز درجه یک هر کیلو, ۹۰۰,۰۰۰.