تخفیف های فراوان موجب شد فروش خودرو در ماه نوامبر در بازار آمریکا با رشد 7/ 3 درصدی رو به رو شود. به این ترتیب صنعت خودروی این کشور می تواند به رکورد فروش سالانه به دست آمده در سال گذشته برسد.