“آیا شبکه های اجتماعی بر میزان فروش تأثیرگذار هستند؟” یا “نرخ بازگشت شبکه های اجتماعی چقدر است؟” مطمئن باشید در طی زمانی که شما در حال پرسیدن این سؤال هستید . . .  تعداد بسیاری هستند که در حال تولید سرنخ های بیشتر بوده و تعداد بیشتری از این موارد را تبدیل به مشتری و فروش نهایی می کنند…