29 مه 2014 ... در سال 1903، آمار فروش ژیلت برابر با 51 خودتراش و 168 تیغ بود. اما در سال بعد موفقیت آمیز بودن ایده ژیلت با ثبت فروش بیش از 90 هزار خودتراش ...