انواع خشکبار به غیر از دو محصول بادام هندی و... هزار تومان بادام خام کیلویی ۶۳ هزار تومان بادام هندی... کیلویی ۷۰ هزار تومان بادام زمینی کیلویی ۲۵ هزار تومان... ۶۵ هزار ...